Statul acordă 10.000 de euro, pentru tinerii care vor să întemeieze o afacere – se lansează apelul de proiecte pe 2014

Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de afaceri si Turism a anuntat lansarea apelului din acest an (2014) pe Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri”, finantat din fonduri nationale.

incepand din data de 10 martie 2014, ora 10.00, aplicatia de înscriere on-line a proiectelor va fi activă, pana la epuizarea bugetului.

Scurta descriere a programului

Ce urmăreşte programul:

 • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor;
 • stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare;
 • facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanţare.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2014 este de 21.000.000,00 lei

Ce facilitati ofera acest program pentru microîntreprinderea S.R.L. – D.?

a)      acordarea de către Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism a unei alocaţii financiare nerambursabile (AFN) reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro, echivalentul în lei (calculat la cursul BNR din data apariţiei OUG nr.6 în Monitorul Oficial (09.02.2011) (4,2568Lei/1 Euro),  din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare.

Exemplu:  daca se doreste realizarea unei investitii in valoare totala eligibila de 20.000 de euro (fara TVA), statul va acorda un ajutor nerambursabil de maxim 50% – adica 10.000 de euro, restul de 10.000 de euro fiind aport propriu al beneficiarului. In cadrul acestui program TVA nu este eligibil, adica TVA trebuie suportat de catre beneficiar. 

De exemplu daca valoarea totala cu TVA a investitiei este de 24800 euro, acei 50% nerambursabili se vor calcula din valoarea fara TVA – adica din 20.000 de euro. Rezulta ca beneficiarul va trebui sa acopere atat cei 50% (10.000 de euro) partea sa de cofinantare, cat si TVA-ul in valoare de 4800 de euro, deci benediciarul primeste 10.000 de euro nerambursabil  si va investi din contributie proprie suma de 14800 de euro. Deci, ca sa primesti 10.000 euro gratis, trebuie sa investesti 14800 euro.

Pe langa TVA, mai sunt si alte cheltuieli neeligibile, de care trebuie tinut cont cu mare atentie.

Toate criteriile de eligibilitate se gasesc in ghidul solicitantului, care poate fi descarcat de aici 

b)      garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei;

c)      scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;

d)     scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

e)      consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C.,  în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

Cine poate beneficia de acest program?

I. Pot beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice, denumite în continuare întreprinzători debutanţi, care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de înscriere în program, următoarele criterii de eligibilitate:
a) au capacitate juridică deplină de exerciţiu, au vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în Registrul Comerţului;
b) anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
c) înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei Ordonanţe de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;
d) declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii;
e) să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program.

II. Pentru încadrarea în Program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)      este societate comercială cu răspundere limitată-debutant (SRL-D), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale ordonanţei de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;

b)   se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,  cu modificările şi completările ulterioare, şi ale  ordonanţei de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;

c)    este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi, aşa cum se prevede în Art. 3.1 al prezentului Ghid;

d)   este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;

e)   are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2).

În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele coduri: intermedieri financiare şi asigurări: 641 – Intermediere monetară; 642 – Activităţi ale holdingurilor; 643 – Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;649 – Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii; 651 – Activităţi de asigurări; 652 – Activităţi de reasigurare;653 – Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale); 661 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii;662 – Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii;663 – Activitati de administrare a fondurilor; tranzacţii imobiliare:; 681 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;682 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;683 – Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract; 920 – activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:; 110 – Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate);1200 – Fabricarea produselor din tutun;2540 – Fabricarea armamentului şi muniţiei;2051 – Fabricarea explozivilor;4635 – Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;4725 – Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; 4726 – Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate,precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv: activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:;031 – Pescuitul; 032 – Acvacultura; activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene:; 011 – Cultivarea plantelor nepermanente;012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente;013 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire;014 – Creşterea animalelor;015 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare;017 – Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii;  activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri: 1. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi; si 2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri); activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN  Rev.2)051 – Extracţia cărbunelui superior; 052 – Extracţia cărbunelui inferior;061 – Extracţia petrolului brut;062 – Extracţia gazelor naturale;0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu;0892 – Extracţia turbei;091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale; 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor; ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.

Categoriile de cheltuieli eligibile (Pentru ce poti primi bani?)

Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de:

1) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE CORPORALE referitoare la:

a)      Terenuri pentru realizarea de construcţii/amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; achiziţionarea de terenuri fără construcţie/amenajare efectuate în cadrul proiectului nu reprezintă cheltuială eligibilă în Program; amenajararea pe terenuri  închiriate /concesionate  pentru realizarea activităţilor proiectului reprezintă cheltuială eligibilă numai pentru realizarea activităţilor sportive, recreative şi distractive(diviziunea 93 );

b)      Construcţii pentru desfasurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;

c)      Achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare. Costurile de spaţiu cuprind:

 • Spaţiu de birouri
 • Spaţiu de producţie
 • Spaţiu de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii
 • Spaţiu de depozitare

d)     Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;

e)      Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, tehnica de calcul, etc;

f)       Mijloace de transport marfa în directă legătură cu activităţile codului/codurilor CAEN  pe care accesează, cu excepţia  vehiculelor de transport rutier de mărfuri, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor.

Autoturismele sunt eligibile în cadrul Programului, numai pentru următoarele activităţi:transporturi cu taxiuri cod CAEN 4932, Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere usoare cod CAEN 7711 , 8553 Şcoli de conducere.

Sunt eligibile în cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003cu modificările şi completările ulterioare.

2) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete de invenţie,  design industrial, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, etc.); realizare site(maxim 10.000 lei).

Microîntreprinderile SRL-D trebuie să îndeplinească, conform criteriilor de evaluare a planului de afaceri-Anexă la normele metodologice, criteriul minim obligatoriu privind ponderea investiţiilor de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile, nerespectarea acestuia conducând la respingerea planului de afaceri.

 

3) ALTE COSTURI DE OPERARE  referitoare la:

a)      Costuri de înfiinţare a firmei:

 • Autorizaţii

b)      Costuri curente:

 • Materii prime, mărfuri
 • Materiale consumabile, materiale auxiliare

c)      Costuri de personal (salarii, costuri asigurări sociale)

d)     Costuri de training şi formare personal;

e)      Servicii externe:

 • Contabilitate
 • Consultanţă fiscală
 • Consultanţă juridică
 • Consultanţă în management
 • Consultanţă IT
 • Consultant PR
 • Consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri, aceasta fiind  singura cheltuială care se poate realiza înainte de încheierea contractului.

Cheltuielile cu serviciile de consultanţă de orice tip  nu pot depăşi 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, mai puţin consultanţa.

Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai societăţi sau organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

f)       Costurile legate de încălzire, gaz, electricitate, curăţenie, reparaţii, asigurare, apă/canal, gunoi

g)      Costuri cu punerea în funcţiune a echipamentelor

h)      Costuri legate de procesul de vânzare

i)        Costuri administrative

j)        Chirii pentru spatii de birouri,  productie, de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii, depozitare (solicitantul va face dovada închirierii spaţiului pentru care solicită chiria pe o perioadă de minim 3 ani);

k)       Alte costuri conexe direct legate de codul CAEN accesat în cadrul Programului:

 • racordarea la utilităţi: apă, gaz, electricitate, canalizare;
 • infrastructura necesară racordarii la utilităţi: drum de acces, reabilitări, amenajări;
 • asigurarea normelor de protecţia muncii, de protecţia mediului.

l)     Costuri de promovare a activităţii: on-line, pe suport de hârtie/electronic, alte tipuri de  materiale, participare la târguri interne şi internaţionale etc.

Solicitantul va face dovada deţinerii în proprietate a terenului pe care urmează să se realizeze construcţia/amenajarea sau a deţinerii unui drept de uzufruct, contract de concesiune ori închiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiţiei.

Care este procedura de inscriere in program ? 

Înscrierea în program se face on line atât de pe site-ul www.minind.ro, la sectiunea „ Accesati Programele pentru IMM-uri finantate de la bugetul de stat” sau direct pe linkul http://programenationale2014.aippimm.ro.

Pentru participarea la Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După înregistrare se completează on line planul de afaceri (anexa 1 la prezentul ghid) şi  se încarcă documentele însoţitoare conform indicaţiilor de mai jos.

Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism va anunţa pe site demararea Programului cu cel puţin 5 zile înainte de începerea înscrierii online.

Inscrierile pentru apelul pe 2014 vor incepe in data de 10 martie 2013 ora 10:00 – pana la epuizarea bugetului.

! ATENTIE: Cele prezentate mai sus, reprezinta doar o scurta descriere a programului, pentru detalii complete trebuie sa descarcati ghidul solicitantului.

Ghidul solicitantului si toate anexele,  po fi descarcate de aici 

 Pentru alte detalii lăsați un comment!