CE ESTE UN STUDIU DE FEZABILITATE ?

Conceptul de studiu de fezabilitate presupune efectuarea unei analize complexe de marketing, comerciale, tehnice, de management si financiare a unui obiectiv de investitii, privit ca un sistem dinamic si deschis de productie si comercializare de bunuri si servicii, precum si a factorilor angajati (resurse umane, capital, resurse materiale si energetice etc.), cu mentionarea aspectelor juridice definitorii, desfasurata pe un anumit orizont de timp, luand in consideratie inclusiv factorii de risc si incertitudine. Conform HG. 28/2008 continutul cadru al unui SF este urmatorul:

Conținutul cadru al studiului de fezabilitate este reglementat prin HOTĂRÂREA nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Descarcă de AICI varianta PDF a HG 28/2008

 CONTINUTUL – CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Date generale

1. denumirea obiectivului de investitii;

2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

3. titularul investitiei;

4. beneficiarul investitiei;

5. elaboratorul studiului.

Informatii generale privind proiectul

1. situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;

2. descrierea investitiei:

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat;

b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):

– scenarii propuse (minimum doua);

– scenariul recomandat de catre elaborator;

– avantajele scenariului recomandat;

c) descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;

3. date tehnice ale investitiei:

a) zona si amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat;

c) situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

d) studii de teren:

– studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinta national;

– studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari;

– alte studii de specialitate necesare, dupa caz;

e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specific domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f) situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:

– necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii;

– solutii tehnice de asigurare cu utilitati;

g) concluziile evaluarii impactului asupra mediului;

4. durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.

    Costurile estimative ale investitiei

1.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2.esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

Analiza cost-beneficiu

1. identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta;

2. analiza optiunilor*);

3. analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat,valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

4. analiza economic**), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

5. analiza de senzitivitate;

6. analiza de risc.

*) Varianta zero (varianta fara investitie), varianta maxima (varianta cu investitie maxima),

varianta medie (varianta cu investitie medie); se va preciza varianta selectata.

**) Este obligatorie doar în cazul investitiilor publice majore.

Sursele de finantare a investitiei

Sursele de finantare a investitiilor se constituie în conformitate cu legislatia în vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

1. numar de locuri de munca create în faza de executie;

2. numar de locuri de munca create în faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preturi – luna, anul, 1 euro = ….. lei),

din care:

– constructii-montaj (C+M);

2. esalonarea investitiei (INV/C+M):

– anul I;

– anul II

3. durata de realizare (luni);

4. capacitati (în unitati fizice si valorice);

5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizata investitia, dupa caz.

Avize si acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;

2. certificatul de urbanism;

3. avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal,telecomunicatii etc.);

4. acordul de mediu;

5. alte avize si acorduri de principiu specifice.

CAPITOLUL B: Piese desenate

1. plan de amplasare în zona (1:25000 – 1:5000);

2. plan general (1: 2000 – 1:500);

3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de  coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

Studiul de fezabilitate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.