Statul acordă 10.000 de euro, pentru tinerii care vor să întemeieze o afacere


Tinerii cu vârsta până în 35 de ani, care vor să demareze o afacere, pot primi un ajutor financiar nerambursabil de la stat, de până la 10.000 de euro, prin „Programul pentru Stimularea Înfiinţării şi Dezvoltării Microintreprinderilor de către Întreprinzători Tineri”, denumit în continuare Program

Obiectivele acestui program sunt: stimularea infiintării de noi microintreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finantare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. 


Cine poate beneficia, adică cine sunt solicitanţii eligibili?

Pot beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice, denumite în continuare intreprinzători debutanti, care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de înscriere în program, următoarele criterii de eligibilitate:

a) au capacitate juridică deplină de exerciţiu, au vârsta de până la 35 de ani, impliniti cel mai tarziu în ziua inregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în Registrul Comertului;
b) anterior datei inmatriculării societătii în Registrul Comertului nu au mai detinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei intreprinderi constituite în Spatiul Economic European;

c) înfiintează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în conditiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale;
d) declară pe propria răspundere, sub sanctiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, că indeplineste conditiile prevăzute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comertului, odată cu cererea de înmatriculare a societăţii;
e) să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program.

Pentru încadrarea în Program, microintreprinderea înfiintată de intreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) este societate comercială cu răspundere limitată-debutant (SRL-D), care functionează pe durată nedeterminată, în conditiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare şi ale ordonantei de urgentă nr. 6 din 09.02.2011;
b) se incadrează în categoria microintreprinderilor în conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii;
c) este infiintată de un intreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) intreprinzători debutanţi asociaţi. Conditiile pentru intreprinzatorul debutant trebuie indeplinite de fiecare dintre asociaţi;
d) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociaţi;
e) are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activitătilor din economia natională in vigoare (CAEN Rev 2).

           Activităţi eligibile în cadrul Programului

a) acordarea de către Agentie a unei Alocaţii Financiare Nerambursabile (AFN), reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul in lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
b) garantii acordate de Fondul National de Garantare al Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de “SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Agenţie, cu respectarea conditiilor prevăzute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei;
c) scutirea de la plata contributiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajati pe perioada nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contributia individualp de asigurpri sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordp pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
d) scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii, precum si de la plata tarifului pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
e) consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C., în a cărui raza de competenţă işi are sediul social.

În cadrul Programului, AFN nu poate fi utilizată pentru:
– rambursarea împrumuturilor bancare existente;
– obligatiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat şi la bugetele locale;
– taxa pe valoarea adaugată;
– dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
– cheltuielile de leasing;
– dezafectarea centralelor nucleare;
– achizitia de echipament second-hand;
– amenzi, penalităti si cheltuieli de judecată.

De asemenea, în cadrul Programului contribuţia în natură nu este eligibilă


Apelul de depunere a proiectelor pe anul 2013 este inactiv, nu a fost încă lansat, nefiind încă stabilit bugetul pentru acest program, pentru anul 2013. Este posibil ca apelul de proiecte  pe anul acesta să fie lansat în luna martie 2013.


Câteva date despre acest Program, care a fost lansat pentru prima dată în anul 2012

Bugetul alocat Programului pentru anul 2012 a fost de de 21.000.000 lei.

Înscrierea on-line a planurilor de afaceri de către SRL-D a fost activată în 2012 începând cu data de 15.02.(februarie) şi au avut ca termen limită de depunere data de 7 decembrie 2012.

Aşa cum am spus mai devreme, anul acesta nu s-a stabilit încă data lansării Programului pentru Stimularea Înfiinţării şi Dezvoltării Microintreprinderilor de către Întreprinzători Tineri.

10000 de euro de la Stat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.