Statul acordă 10.000 de euro, pentru tinerii care vor să întemeieze o afacere – se lansează apelul de proiecte pe 2014

Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de afaceri si Turism a anuntat lansarea apelului din acest an (2014) pe Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri”, finantat din fonduri nationale.

incepand din data de 10 martie 2014, ora 10.00, aplicatia de înscriere on-line a proiectelor va fi activă, pana la epuizarea bugetului.

Scurta descriere a programului

Ce urmăreşte programul:

 • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor;
 • stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare;
 • facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanţare.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2014 este de 21.000.000,00 lei

Ce facilitati ofera acest program pentru microîntreprinderea S.R.L. – D.?

a)      acordarea de către Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism a unei alocaţii financiare nerambursabile (AFN) reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro, echivalentul în lei (calculat la cursul BNR din data apariţiei OUG nr.6 în Monitorul Oficial (09.02.2011) (4,2568Lei/1 Euro),  din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare.

Exemplu:  daca se doreste realizarea unei investitii in valoare totala eligibila de 20.000 de euro (fara TVA), statul va acorda un ajutor nerambursabil de maxim 50% – adica 10.000 de euro, restul de 10.000 de euro fiind aport propriu al beneficiarului. In cadrul acestui program TVA nu este eligibil, adica TVA trebuie suportat de catre beneficiar. 

De exemplu daca valoarea totala cu TVA a investitiei este de 24800 euro, acei 50% nerambursabili se vor calcula din valoarea fara TVA – adica din 20.000 de euro. Rezulta ca beneficiarul va trebui sa acopere atat cei 50% (10.000 de euro) partea sa de cofinantare, cat si TVA-ul in valoare de 4800 de euro, deci benediciarul primeste 10.000 de euro nerambursabil  si va investi din contributie proprie suma de 14800 de euro. Deci, ca sa primesti 10.000 euro gratis, trebuie sa investesti 14800 euro.

Pe langa TVA, mai sunt si alte cheltuieli neeligibile, de care trebuie tinut cont cu mare atentie.

Toate criteriile de eligibilitate se gasesc in ghidul solicitantului, care poate fi descarcat de aici 

b)      garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei;

c)      scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;

d)     scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

e)      consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C.,  în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

Cine poate beneficia de acest program?

I. Pot beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice, denumite în continuare întreprinzători debutanţi, care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de înscriere în program, următoarele criterii de eligibilitate:
a) au capacitate juridică deplină de exerciţiu, au vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în Registrul Comerţului;
b) anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
c) înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei Ordonanţe de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;
d) declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii;
e) să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program.

II. Pentru încadrarea în Program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)      este societate comercială cu răspundere limitată-debutant (SRL-D), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale ordonanţei de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;

b)   se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,  cu modificările şi completările ulterioare, şi ale  ordonanţei de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;

c)    este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi, aşa cum se prevede în Art. 3.1 al prezentului Ghid;

d)   este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;

e)   are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2).

În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele coduri: intermedieri financiare şi asigurări: 641 – Intermediere monetară; 642 – Activităţi ale holdingurilor; 643 – Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;649 – Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii; 651 – Activităţi de asigurări; 652 – Activităţi de reasigurare;653 – Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale); 661 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii;662 – Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii;663 – Activitati de administrare a fondurilor; tranzacţii imobiliare:; 681 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;682 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;683 – Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract; 920 – activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:; 110 – Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate);1200 – Fabricarea produselor din tutun;2540 – Fabricarea armamentului şi muniţiei;2051 – Fabricarea explozivilor;4635 – Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;4725 – Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; 4726 – Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate,precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv: activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:;031 – Pescuitul; 032 – Acvacultura; activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene:; 011 – Cultivarea plantelor nepermanente;012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente;013 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire;014 – Creşterea animalelor;015 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare;017 – Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii;  activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri: 1. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi; si 2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri); activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN  Rev.2)051 – Extracţia cărbunelui superior; 052 – Extracţia cărbunelui inferior;061 – Extracţia petrolului brut;062 – Extracţia gazelor naturale;0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu;0892 – Extracţia turbei;091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale; 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor; ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.

Categoriile de cheltuieli eligibile (Pentru ce poti primi bani?)

Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de:

1) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE CORPORALE referitoare la:

a)      Terenuri pentru realizarea de construcţii/amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; achiziţionarea de terenuri fără construcţie/amenajare efectuate în cadrul proiectului nu reprezintă cheltuială eligibilă în Program; amenajararea pe terenuri  închiriate /concesionate  pentru realizarea activităţilor proiectului reprezintă cheltuială eligibilă numai pentru realizarea activităţilor sportive, recreative şi distractive(diviziunea 93 );

b)      Construcţii pentru desfasurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;

c)      Achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare. Costurile de spaţiu cuprind:

 • Spaţiu de birouri
 • Spaţiu de producţie
 • Spaţiu de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii
 • Spaţiu de depozitare

d)     Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;

e)      Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, tehnica de calcul, etc;

f)       Mijloace de transport marfa în directă legătură cu activităţile codului/codurilor CAEN  pe care accesează, cu excepţia  vehiculelor de transport rutier de mărfuri, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor.

Autoturismele sunt eligibile în cadrul Programului, numai pentru următoarele activităţi:transporturi cu taxiuri cod CAEN 4932, Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere usoare cod CAEN 7711 , 8553 Şcoli de conducere.

Sunt eligibile în cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003cu modificările şi completările ulterioare.

2) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete de invenţie,  design industrial, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, etc.); realizare site(maxim 10.000 lei).

Microîntreprinderile SRL-D trebuie să îndeplinească, conform criteriilor de evaluare a planului de afaceri-Anexă la normele metodologice, criteriul minim obligatoriu privind ponderea investiţiilor de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile, nerespectarea acestuia conducând la respingerea planului de afaceri.

 

3) ALTE COSTURI DE OPERARE  referitoare la:

a)      Costuri de înfiinţare a firmei:

 • Autorizaţii

b)      Costuri curente:

 • Materii prime, mărfuri
 • Materiale consumabile, materiale auxiliare

c)      Costuri de personal (salarii, costuri asigurări sociale)

d)     Costuri de training şi formare personal;

e)      Servicii externe:

 • Contabilitate
 • Consultanţă fiscală
 • Consultanţă juridică
 • Consultanţă în management
 • Consultanţă IT
 • Consultant PR
 • Consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri, aceasta fiind  singura cheltuială care se poate realiza înainte de încheierea contractului.

Cheltuielile cu serviciile de consultanţă de orice tip  nu pot depăşi 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, mai puţin consultanţa.

Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai societăţi sau organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

f)       Costurile legate de încălzire, gaz, electricitate, curăţenie, reparaţii, asigurare, apă/canal, gunoi

g)      Costuri cu punerea în funcţiune a echipamentelor

h)      Costuri legate de procesul de vânzare

i)        Costuri administrative

j)        Chirii pentru spatii de birouri,  productie, de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii, depozitare (solicitantul va face dovada închirierii spaţiului pentru care solicită chiria pe o perioadă de minim 3 ani);

k)       Alte costuri conexe direct legate de codul CAEN accesat în cadrul Programului:

 • racordarea la utilităţi: apă, gaz, electricitate, canalizare;
 • infrastructura necesară racordarii la utilităţi: drum de acces, reabilitări, amenajări;
 • asigurarea normelor de protecţia muncii, de protecţia mediului.

l)     Costuri de promovare a activităţii: on-line, pe suport de hârtie/electronic, alte tipuri de  materiale, participare la târguri interne şi internaţionale etc.

Solicitantul va face dovada deţinerii în proprietate a terenului pe care urmează să se realizeze construcţia/amenajarea sau a deţinerii unui drept de uzufruct, contract de concesiune ori închiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiţiei.

Care este procedura de inscriere in program ? 

Înscrierea în program se face on line atât de pe site-ul www.minind.ro, la sectiunea „ Accesati Programele pentru IMM-uri finantate de la bugetul de stat” sau direct pe linkul http://programenationale2014.aippimm.ro.

Pentru participarea la Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După înregistrare se completează on line planul de afaceri (anexa 1 la prezentul ghid) şi  se încarcă documentele însoţitoare conform indicaţiilor de mai jos.

Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism va anunţa pe site demararea Programului cu cel puţin 5 zile înainte de începerea înscrierii online.

Inscrierile pentru apelul pe 2014 vor incepe in data de 10 martie 2013 ora 10:00 – pana la epuizarea bugetului.

! ATENTIE: Cele prezentate mai sus, reprezinta doar o scurta descriere a programului, pentru detalii complete trebuie sa descarcati ghidul solicitantului.

Ghidul solicitantului si toate anexele,  po fi descarcate de aici 

 Pentru alte detalii lăsați un comment!

10.000 de euro pentru tineri – anul 2014

263 de gânduri despre „10.000 de euro pentru tineri – anul 2014

 • 14 iunie 2017 la 17:37
  Legătură permanentă

  As mai aveo o intrebare: startup 2017 este la fel ca si pndr .adica platesti tu investitia initial si iti deconteaza banii dupa? Sau modul de fu ctionare este altfel adica in avantajul nostru, nu al statului…sper ca ati i teles la ce vreau sa ma refer. Multumesc

  Răspunde
  • 22 decembrie 2017 la 17:55
   Legătură permanentă

   In principiu este la fel ca si la PNDR, adică se poate solicita finanțarea in maximum 3 tranșe, adica trei cereri de plată cereri sau rambursare/. Pe langa asta, la StartUp Nation, statul a incheiat un acord cu 3 banci, care vor acorda credite punte, pentru a veni in sprijinul celor care nu au bani pentru implementarea proiectului.

   Răspunde
 • 14 iunie 2017 la 10:43
  Legătură permanentă

  As putea accesa fonduri prin programul start up 2017 pe tru deschiderea unei sali de xbox? Din codurile caen disponibile se pare ca nu este eligibila aceasta afacere.multumesc

  Răspunde
  • 14 iunie 2017 la 11:55
   Legătură permanentă

   Cred ca ar fi posibil pe CAEN 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a. Aceasta clasa include activitati recreative si distractive (cu exceptia balciurilor si a parcurilor de distractii) neclasificate in alta parte: -activitati ale parcurilor recreative (fara cazare) -exploatarea facilitatilor de transport recreativ, de exemplu porturi turistice -exploatarea partiilor de schi -inchirierea echipamentului de agrement , ca parte integranta a facilitatilor recreative -targuri si expozitii de natura recreativa -activitati ale plajelor, inclusiv inchirierea de cabine de baie, vestiare, scaune etc. -functionarea ringurilor de dans Aceasta clasa include de asemenea activitatile producatorilor sau organizatorilor de evenimente recreative sau distractive in direct, altele decat cele artistice sau sportive, cu sau fara facilitati. Aceata clasa exclude: – functionarea telefericelor, funicularelor, schi-lifturilor, vezi 4939 -croaziere de pescuit, vezi 5010, 5030 -asigurarea spatiului si a facilitatilor pentru scurte sejururi ale vizitatorilor in parcuri, paduri recreative si pe terenuri de camping, vezi 5530 -parcuri de caravane, tabere recreative, tabere de vanatoare si pescuit, campinguri, vezi 5530 -activitati de servire a bauturilor in discoteci, vezi 5630 -activitati ale trupelor de teatru si de circ, vezi 9001

   Va recomand, pentru solicitări privind încadrări de activități în CAEN Rev.2, să utilizați adresa de contact a INS: romstat@insse.ro – ei sunt cei care fac codurile CAEN. Sa le scrieti o adresa clara cu tot ceea ce vreti si cum vreti sa faceti si sa cereti incadrarea in CAEN.

   PS: trebuie sa va grabiti deoarece programul startup nation se deschide din 15 iunie pana in 14 iulie.

   Răspunde
  • 8 mai 2016 la 11:34
   Legătură permanentă

   Buna ziua,

   Da, este eligibila afacerea, doar ca nu pentru PFA, trebuie sa infiintati firma SRL-D. Mai multe detalii aveti pe email! Succes!

   Răspunde
 • 6 aprilie 2016 la 10:33
  Legătură permanentă

  Buna ziua,

  Intentionez sa-mi deschid un Centru de Meditatii dar inainte vreau sa stiu daca pot accesa aceste fonduri europene pentru mica afacere, care ar fi conditiile si pasii pe care trebuie sa-i urmez.

  Multumesc!

  Răspunde
  • 8 aprilie 2016 la 13:37
   Legătură permanentă

   Buna ziua,

   Bună ziua,

   Da, se poate sa accesati finanțare prin programul SRL-D este eligibilă activitatea dorită,zic eu ca s-ar incadra la CLASA CAEN 8560 Activitati de servicii suport pt invatamant, depinde de ce vreti sa faceti.

   Deocamdata nu se stie exact data lansarii pentru 2016, dar e posibil sa fie chiar luna aprilie-mai

   Pasul 1 este infiinatarea unei firme SRL-D cu codurile CAEN potrivite afacerii dvs (se pot alege maxim 5 grupe CAEN pe SRL-D)
   Pasul 2 este realizarea unui plan de afaceri care trebuie inscris online cand se lanseaza cerere de proiecte.
   Pasul 3 daca se aproba trebuie sa faceti intreaga investitie pe banii proprii, urmand apoi sa vi se deconteze 50% din investitie dar maxim 10.000 de euro din valoarea fara TVA, deci dvs veti contribui cu 50% plus TVA care nu este eligibil.

   ATENTIE! pentru a putea accesa acest program SRL-D NU trebuie sa fi avut niciodata firma si nici sa fi avut calitate de administrator/asociat/actionar la vreo alta firma in trecut.

   Mai multe detalii aveti pe e-mail. Succes!

   Răspunde
 • 28 martie 2016 la 11:59
  Legătură permanentă

  Buna ziua.
  As dori sa deschid o sala cu console xbox.
  Se pot finanta astfel de afaceri?
  Va multumesc.

  Răspunde
 • 19 martie 2016 la 18:52
  Legătură permanentă

  Buna ziua,
  as dori sa stiu pentru tinerii fermieri daca detin 1.2ha am vre-o sansa ,cu jumatate padure si jumatate teren langa vale pentru constructia unei pastravarii si a unei pensiuni ,eventual azil de batrani langa pastravarie.Unde sa ma adresez ,dau si comisioane doar sa se aprobe proiectul .Va rog detalii .Multumesc!

  Sau o alta obtinune ar fi la tara mai am 1.8ha pasune cati bani pot sa accesez daca ma mut la tara si ce trebuie sa cresc .Ma pricep bine la albine ..cate familii trebuie pentru fondul nerambursabil european de 40.000 eur si cine intocmeste dosare ?Va multumesc.

  Răspunde
  • 20 martie 2016 la 12:12
   Legătură permanentă

   Buna ziua,

   Pe măsurile finanțate prin PNDR 2014-2020 mai exact submăsura 6.1 „Sprijin privind instalarea tinerilor fermieri”. Pentru a accesa aceste fonduri trebuie să aveți vârsta de maxim 40 de ani la momentul depunerii cererii,
   Alte condiții obligatorii sunt:
   – exploatația agicolă trebuie să fie în mediul rural;
   – exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
   – exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică sau PFA
   – exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în
   Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;
   Mai multe detalii aveti pe e-mail. Succes!

   Răspunde
 • 25 februarie 2016 la 14:16
  Legătură permanentă

  As dori sa deschid o firma de taximetrie asta ansemnind doua masini noi echipate taxi vas ruga sami spuneti ce conditi tre sa andeplinesc

  Răspunde
  • 6 martie 2016 la 18:50
   Legătură permanentă

   Buna ziua,

   Din pacate achizitia autoturismelor NU este cheltuiala eligibila pe programul SRL-D.
   Referitor la autoturisme in ghid scrie asa: sunt eligibile autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Mai multe detalii aveti pe email!

   Răspunde
 • 22 februarie 2016 la 8:50
  Legătură permanentă

  Buna ziua,as dori sa achizitionez 2 masini pentru deschiderea unei firme de taxiuri,mentionez ca licentele doresc sa le inchiriez.Este eligibil?

  Răspunde
  • 22 februarie 2016 la 13:30
   Legătură permanentă

   Buna ziua,

   Afacerea este eligibila, dar achizitia de masini nu este elgibila, se pot cumpara doar autoutilitare din categoria N1, N2, N3. Mai multe detalii aveti pe email. Succes!

   Răspunde
 • 4 februarie 2016 la 16:48
  Legătură permanentă

  buna ziua. as vrea sa deschid o sala de fitness in mediul rural ,se acorda fonduri pentru asa ceva ? multumesc

  Răspunde
  • 9 februarie 2016 la 21:00
   Legătură permanentă

   Buna seara

   Da, se poate, activitatea dorita este eligibila pe SRL-D.

   Deocamdata nu se stie exact data lansarii pentru 2016. Mai multe detalii aveti pe email. Succes!

   Răspunde
 • 25 ianuarie 2016 la 18:33
  Legătură permanentă

  Bună, aş vrea să deschid un chioşc în centrul orașului pe spațiul public făcând cerere pentru închirierea acestui spațiu…chioșcul să funcționeze pe tot anul în principiu cu băuturi: cafea, cappucino, băuturi fresh fără alcool! Se poate să deschid un SRL-D şi să obțin fonduri de la stat în urma investițiilor persoanele? Aștept informații sigure! Mulțumesc.

  Răspunde
  • 25 ianuarie 2016 la 22:26
   Legătură permanentă

   Bună ziua,

   Da, se poate accesa programul si anul acesta, deocamdata nu se stie exact data lansarii pentru 2016.

   Pentru afaceri de genul celei descrise de dvs. este destul de greu sa obtineti un punctaj bun astfel incat sa primiti finantarea (punctajul minim cu care s-a obtinut finantare in 2015 a fost 75 de puncte din totalul de 100), dar nu imposibil.

   ATENTIE! pentru a putea accesa acest program SRL-D NU trebuie sa fi avut niciodata firma si nici sa fi avut calitate de administrator/asociat/actionar la vreo alta firma in trecut. Mai multe detalii aveti pe email. Succes!

   Răspunde
 • 22 ianuarie 2016 la 1:06
  Legătură permanentă

  Buna seara, sunt interesat de acest program. Vreau sa stiu daca este eligibil, vreau sa “cumpar firma taxi cu tot cu loc taxi si cu masina (masina 2008 fabricatie),toata suma se ridica la 10000 euro. nu pot sa imi fac firma pentru ca nu se mai dau autorizatii li nu mai sunt locuri taxi .singura posibilitate este sa cumpar firma cu tot cu loc si cu masina.Unde pot sa ma interesez (ma refer banca sau firma de consultanta sau firme care se ocupa cu infintare de proiecte) ca sa imi poata explica tot.va multumesc pentru un eventual raspuns.

  Răspunde
  • 22 ianuarie 2016 la 16:41
   Legătură permanentă

   Buna,

   Pe programul SRL-D nu sunt eligibile PFA-uri. In plus pe niciun program nu este eligibila cumpărarea unei firme, eventual daca cumpărați firma pe banii dvs, iar pe viitor să găsiți programe de finanțare pentru a vă extinde/moderniza activitatea. Succes!

   Răspunde
 • 4 ianuarie 2016 la 22:57
  Legătură permanentă

  Buna ziua, intentia mea este sa deschid un centru de meditatii la matematica & engleza impreuna cu tatal meu. Poate beneficia de finantare acest gen de proiect? Exista un model de plan de afaceri pentru a stii exact ce trebuie sa includ pentru a avea sanse mai mari de a fi acceptat?

  Va multumesc anticipat,
  Larisa

  Răspunde
  • 6 ianuarie 2016 la 13:09
   Legătură permanentă

   Bună ziua,

   Da, se poate accesa programul pentru activitatea dorita.

   Pasul 1 este infiinatarea unei firme SRL-D cu codurile CAEN potrivite afacerii dvs (se pot alege maxim 5 grupe CAEN pe SRL-D)
   Pasul 2 este realizarea unui plan de afaceri care trebuie inscris online cand se lanseaza cerere de proiecte.
   Pasul 3 daca se aproba trebuie sa faceti intreaga investitie pe banii proprii, urmand apoi sa vi se deconteze 50% din investitie dar maxim 10.000 de euro din valoarea fara TVA, deci dvs veti contribui cu 50% plus TVA care nu este eligibil.

   ATENTIE! pentru a putea accesa acest program SRL-D NU trebuie sa fi avut niciodata firma si nici sa fi avut calitate de administrator/asociat/actionar la vreo alta firma in trecut.
   Mai multe detalii aveti pe email. Succes!

   Răspunde
 • 12 decembrie 2015 la 16:40
  Legătură permanentă

  Buna Ziua. Eu aș avea o idee de afacere, și anume o sala de jocuri cu console ps, undeva în mediul rural. Care sunt șansele pentru astfel de finanțare? Având în vedere ca investiția ar fi de maxim 5000€ ?

  Răspunde
 • 25 noiembrie 2015 la 20:12
  Legătură permanentă

  Buna seara,
  As vrea sa deschid o drogherie in baza unui SRL-D si m-ar interesa in ce conditii as putea profita de acest suport!
  Va multumesc!

  Răspunde
  • 26 noiembrie 2015 la 1:07
   Legătură permanentă

   Da, se poate sa accesati programul SRL-D pentru drogherie. Ca sa accesati programul trebuie sa nu fi avut niciodata firma, nici sa nu fi avut functia de administrator la o firma si nici calitate de actionar/asociat in trecut. Prin acest program va trebui sa angajati minim 2 persoane cu contract permanent full time, perioada nedeterminata si sa mentineti locurile de munca si afacerea minim 3 ani.

   Ce sume puteti primi?

   Trebuie sa stiti ca statul va acorda ajutor nerambursabil in valoare de 50% din totalul unui plan de afaceri fara TVA, dar nu mai mult de 10.000 de euro. Concret, daca investitia dvs se ridica la 20.000 de euro fara TVA, statul va va acorda 10.000 de euro, dvs veti contribui cu 50% adica 10.000 euro plu TVA de 4800 euro, deci de la stat primit 10.000 dvs veti pune 14800.
   Bineinteles ca daca va ajung sa zicem 16000 de euro, atunci statul va da 8000, dvs puneti 8000 plus TVA. Sau, de asemenea, investitia dvs poate sa fie de exemplu si 30.000 de euro, dar statul nu va va acorda mai mult de 10.000 euro, deci in acest caz dvs veti contribui cu 20.000 euro plus TVA.

   Care sunt pasii?

   1. Infiintati firma SRL-D cu CAEN principal aferent activitatii de drogherie, si in secundar puneti tot activitati aferente drogheriei. Aveti voie maxim 5 grupe CAEN pe SRL-D.
   2. Realizati un plan de afaceri, care va trebui apoi depus online, in momentul cand se va da startul cererii de proiecte pe 2016. Pentru a va califica la finantare planul trebuie sa atinga un prag de minim 60 de puncte din 100, dar pentru a avea sanse reale de a obtine finantarea va va trebui minim 75 de puncte (asa a fost anul acesta). Finantarea se va acorda in functie de punctaj – cele mai mari vor fi finantate in dauna celor cu punctaj mic, in functie de buget. Anul acesta au fost 558 de cereri si bugetul ajungea doar pentru 430 de firme, deci 128 de firme chiar daca au avut punctaj intre 60-70 nu au primit finantare.
   3. Acel punctaj se poate simula pe baza grilei din ghidul solicitantului, si ca sa se obtina puncte cat mai multe trebuie anagajati macar 4 persoane, investitia in echipamente tehnologice sa fie peste 60%, administratorul sa aiba un curs de antreprenoriat, etc. Pierdeti cateva puncte pentru ca afacerea e din sfera cometului, cele mai bine punctate sunt productia, it, serviciile si pe ultima pozitie comertul.
   4. Planul de afaceri trebuie foarte bine gandit, deoarece trebuie respectat in totalitate daca se aproba, iar daca este facut doar ca sa se obtina punctaj mare pentru a primi finantare, fara sa aiba o baza reala, este grav ca vi se poate solicita returnarea banilor primiti.

   Daca sunteti hotarata, va recomand sa incepeti cat mai din timp realizarea planului de afaceri, chiar si daca inca nu aveti firma (macar un draft de plan, ca idee, costuri, analiza pietei, concurenta din zona, clientii tinta, etc), pentru ca se anunta pe site inceperea programului doar cu 5-10 zile inainte de depunerea online, si atunci e prea scurt timpul si scad drastic sansele de a realiza un plan de afaceri si depunere.

   Mai multe detalii aveti pe email. Succes!

   Răspunde
 • 25 noiembrie 2015 la 12:19
  Legătură permanentă

  Buna ziua. Vreau sa deschid un salon de infrumusetare complex. Pot primii fonduri europene pentru inceperea si dezvoltarea aceste afaceri ?

  Răspunde
  • 26 noiembrie 2015 la 1:05
   Legătură permanentă

   Bună,

   Referitor la întrebarea dvs, mai întâi trebuie clarificate cateva aspecte, astfel:

   1. Vă referiți la situatia în care deja aveti o afacere (firma) cu anumite domenii de activitate si vreti sa vă extindeti si pe domeniul saloanelor? In acest caz putem vorbi de fonduri europene, altfel, pentru afacere nouă, prima afacere sa zic asa, atunci vorbim de fonduri de la bugetul de stat.
   2. Sau in cazul în care nu aveti afaceri dar doriti acum sa faceti un salon (cred ca asta e varianta pe care o doriti) atunci exista posibilitatea accesarii programului anual dedicat SRL-Durilor.

   Acum, referitor la acest program SRL-D, care pe anul 2016 se va lansa probabil in prima parte a anului, trebuie îndeplinite câteva condiții obligatorii, astfel?

   1. Cel care deschide firma SRL-D nu trebuie sa mai fi avut firma niciodata, si nu trebuie nici sa fi avut functia de administrator la vreo firma sau calitatea de actionar sau asociat la o firma in trecut. Deci practic trebuie sa fiti debutant in afaceri (de aceea este acel ”D” SRL debutant)
   2. Daca accesati programul si se aproba finantarea, trebuie sa angajati minim 2 persoane, cu contract normal 8h/zi, perioada nedeterminata si sa mentineti aceste locuri de munca si afacerea minim 3 ani.
   3. Prin program sunteti obligata sa folositi banii in procent de minim 40% pentru investitii in active corporale ( dotari, echipamente tehnologice,echipamente, mobilier, etc) si sau necorporale (brevete, licente, software) si doar maxim 60% sa ii folositi pentru cheltuieli operationale – cu chirii, salarii, utilitati, etc.
   4. Tot ce cumparati prin proiect trebuie sa fie nou, nu se accepta achizitii second hand.
   5. In fiecare an din cei 3, profitul trebuie reinvestit in procent de minim 50% tot in active corporale si sau necorporale (adica trebuie sa mai cumparati echipamente, dotari, mobilier, etc)
   5, Un aspect foarte important al accesarii acestor fonduri pentru SRL-D este ca trebuie sa aveti toti banii necesari investitiei, in sensul ca, daca planul de afaceri vi se aproba, va trebui sa demrati toata investitia din bugetul personal, si apoi statul va va deconta 50% din totalul cheltuielilor eligibile. TVA nu este eligibil, deci dvs veti avea contributie proprie in procent de 50% din total plus TVA.
   6. In cazul in care nu aveti deloc bani, este destul de greu dar nu imposibil, deorece, odata acceptat planul de afaceri, puteti accesa un credit bancar de la CEC, vi se aproba fara probleme daca avei un plan de afaceri acceptat la finantare. Cu creditul primit faceti investitia totala, in maxim 40 de zile, apoi statul va va deconta 50% care se vor duce automat la banca, iar dvs veti avea de returnat in rate restul creditului.

   Mai multe detalii aveti pe email. Succes!

   Ce sume puteti primi?

   Trebuie sa stiti ca statul va acorda ajutor nerambursabil in valoare de 50% din totalul unui plan de afaceri fara TVA, dar nu mai mult de 10.000 de euro. Concret, daca investitia dvs se ridica la 20.000 de euro fara TVA, statul va va acorda 10.000 de euro, dvs veti contribui cu 50% adica 10.000 euro plu TVA de 4800 euro, deci de la stat primit 10.000 dvs veti pune 14800.
   Bineinteles ca daca va ajung sa zicem 16000 de euro, atunci statul va da 8000, dvs puneti 8000 plus TVA. Sau, de asemenea, investitia dvs poate sa fie de exemplu si 30.000 de euro, dar statul nu va va acorda mai mult de 10.000 euro, deci in acest caz dvs veti contribui cu 20.000 euro plus TVA.

   Răspunde
 • 25 noiembrie 2015 la 12:17
  Legătură permanentă

  Buna ziua. Vreausa deschid un salon de infrumusetare complex. Pot primii fonduri europene pentru inceperea si dezvoltarea aceste afaceri ?

  Răspunde
  • 26 noiembrie 2015 la 1:05
   Legătură permanentă

   Bună,

   Referitor la întrebarea dvs, mai întâi trebuie clarificate cateva aspecte, astfel:

   1. Vă referiți la situatia în care deja aveti o afacere (firma) cu anumite domenii de activitate si vreti sa vă extindeti si pe domeniul saloanelor? In acest caz putem vorbi de fonduri europene, altfel, pentru afacere nouă, prima afacere sa zic asa, atunci vorbim de fonduri de la bugetul de stat.
   2. Sau in cazul în care nu aveti afaceri dar doriti acum sa faceti un salon (cred ca asta e varianta pe care o doriti) atunci exista posibilitatea accesarii programului anual dedicat SRL-Durilor.

   Acum, referitor la acest program SRL-D, care pe anul 2016 se va lansa probabil in prima parte a anului, trebuie îndeplinite câteva condiții obligatorii, astfel?

   1. Cel care deschide firma SRL-D nu trebuie sa mai fi avut firma niciodata, si nu trebuie nici sa fi avut functia de administrator la vreo firma sau calitatea de actionar sau asociat la o firma in trecut. Deci practic trebuie sa fiti debutant in afaceri (de aceea este acel ”D” SRL debutant)
   2. Daca accesati programul si se aproba finantarea, trebuie sa angajati minim 2 persoane, cu contract normal 8h/zi, perioada nedeterminata si sa mentineti aceste locuri de munca si afacerea minim 3 ani.
   3. Prin program sunteti obligata sa folositi banii in procent de minim 40% pentru investitii in active corporale ( dotari, echipamente tehnologice,echipamente, mobilier, etc) si sau necorporale (brevete, licente, software) si doar maxim 60% sa ii folositi pentru cheltuieli operationale – cu chirii, salarii, utilitati, etc.
   4. Tot ce cumparati prin proiect trebuie sa fie nou, nu se accepta achizitii second hand.
   5. In fiecare an din cei 3, profitul trebuie reinvestit in procent de minim 50% tot in active corporale si sau necorporale (adica trebuie sa mai cumparati echipamente, dotari, mobilier, etc)
   5, Un aspect foarte important al accesarii acestor fonduri pentru SRL-D este ca trebuie sa aveti toti banii necesari investitiei, in sensul ca, daca planul de afaceri vi se aproba, va trebui sa demrati toata investitia din bugetul personal, si apoi statul va va deconta 50% din totalul cheltuielilor eligibile. TVA nu este eligibil, deci dvs veti avea contributie proprie in procent de 50% din total plus TVA.
   6. In cazul in care nu aveti deloc bani, este destul de greu dar nu imposibil, deorece, odata acceptat planul de afaceri, puteti accesa un credit bancar de la CEC, vi se aproba fara probleme daca avei un plan de afaceri acceptat la finantare. Cu creditul primit faceti investitia totala, in maxim 40 de zile, apoi statul va va deconta 50% care se vor duce automat la banca, iar dvs veti avea de returnat in rate restul creditului.

   Ce sume puteti primi?

   Trebuie sa stiti ca statul va acorda ajutor nerambursabil in valoare de 50% din totalul unui plan de afaceri fara TVA, dar nu mai mult de 10.000 de euro. Concret, daca investitia dvs se ridica la 20.000 de euro fara TVA, statul va va acorda 10.000 de euro, dvs veti contribui cu 50% adica 10.000 euro plu TVA de 4800 euro, deci de la stat primit 10.000 dvs veti pune 14800.
   Bineinteles ca daca va ajung sa zicem 16000 de euro, atunci statul va da 8000, dvs puneti 8000 plus TVA. Sau, de asemenea, investitia dvs poate sa fie de exemplu si 30.000 de euro, dar statul nu va va acorda mai mult de 10.000 euro, deci in acest caz dvs veti contribui cu 20.000 euro plus TVA.

   Mai multe detalii aveti pe email! Succes!

   Răspunde
 • 30 octombrie 2015 la 0:04
  Legătură permanentă

  Am și eu o întrebare .. Am 23 de ani și nu prea dispun de fonduri proprii …As vrea sa deschd un complex …Mai exact o discoteca,restaurant(sau cafenea) și eventual un ștrand…As putea primi fonduri europene pentru inceperea și dezvoltarea afacerii? Mulțumesc anticipat

  Răspunde
  • 12 noiembrie 2015 la 11:07
   Legătură permanentă

   Deci, pentru a obtine finantare nerambursabila, in situatia dvs. cel mai potrivit, poate chiar singura solutie de finantare nerambursabila este programul dedicat SRL-D, care pe 2016 se va lansa probabil in luna martie, depinde de guvern.
   Varianta cu discoteca cu bar/cafenea este după părerea mea mai accesibila în ideea in care nu aveti bani, pentru strand zic eu ca sant destul de mari costurile.
   Primul pas ar fi infiintarea firmei SRL-D cu activitatea pe care doriti sa o faceti, cand va hotarati concret va pot sprijini la alegerea codului CAEN. Bani puteti primi pentru o singura activitate, adica daca solicitati pt. bar-cafenea nu se poate si pentru strand ca ala e alt cod CAEN, se pot face ambele dar banii primiti pot fi folositi doar pt. ceea ce se solicită.
   Pasul 2 ar fi scrierea unui plan de afaceri – care trebuie sa contina toate costurile, toate previziunile de cifra de afaceri, profit, politica de marketing, etc. pentru 3 ani.
   Pasul 3 este depunerea online a acestui plan, atunci cand se va lansa programul, apoi daca se accepta planul, trebuie demarata investitia.
   Aici e partea grea, daca vi se aproba planul, trebuie sa faceti toata investitia pe banii dvs. apoi vi se va deconta 50% – de aceea e greu ca banii nu vi se dau inainte. Se poate face un credit bancar. Mai multe dealii aveti pe email. Succes!

   Răspunde
 • 28 octombrie 2015 la 17:07
  Legătură permanentă

  Buna ziua, detin un aprozar din 2011 – forma de organizare I.I., as dori sa achizitionez mobilier si vitrine frigorifice, sa modernizez spatial de depozitare, pot sa infiintez un SRL-D ? multumesc!

  Răspunde
  • 12 noiembrie 2015 la 11:14
   Legătură permanentă

   Buna ziua,

   In principiu puteti face SRL-D, cel mai bine ar fi sa intrebaati si la registrul cometului de care apartine, eu zic ca se poate. Problema este ca pe acest tip de afacere aveti sanse foarte mici sa obtineti finantarea, deoarece nu veti putea face un punctaj foarte mare (anul asta s-a luat cu minim 70 de puncte). Ati putea face punctaj mare daca ati angaja minim 4 persoane, nroma intreaga, daca ati investi in echipamente tehnologice (ceea ce la aprozar nu e cazul ca aveti nevoie doar de dotari), sa aveti curs de antreprenor, etc. Deci este destul de greu sa luati bani pt o afacere de comert. Mai multe deatalii aveti pe email! Succes!

   Răspunde
 • 2 octombrie 2015 la 15:02
  Legătură permanentă

  Buna ziua. Sunt sportiva de performanta si mi-as dori sa deschid un club de scrima pentru amatori. Promovand miscare si un stil de viata sanatos prin aceasta activitate mai speciala in Romania. Ce ar trebui sa procedez?

  Răspunde
  • 12 octombrie 2015 la 23:24
   Legătură permanentă

   Pentru a va putea da un raspuns concret, am nevoie de mai multe detalii. Vedeti raspuns pe care vi l-am trimis pe email. Succes!

   Răspunde
 • 20 septembrie 2015 la 16:20
  Legătură permanentă

  Buna ziua,as vrea sa deschid un salon de înfrumusețare, cu 2 angajați si cu mine am fi 3.ar fi un spatiu de 30 m in zona de cartier.dotările nu vor fi de ultima generatie.care ar fi pașii de urmat,ca sa pot beneficia de acest proiect? Va mulțumesc.la revedere

  Răspunde
  • 22 septembrie 2015 la 21:49
   Legătură permanentă

   Buna ziua,

   Afacerea este eligibila, dar din pacate sesiunea pe anul 2015 se inchide joi 24.09.2015, veti putea accesa anul viitor.
   Trebuie sa stiti ca va trebui sa infiintati firma, ideal la inceputul anului urmator, firma sa fie SRL-D si apoi va trebui sa pregatiti un plan de afaceri, iar cand se va lansa programul pe 2016 sa depuneti cererea de finantare online.
   Prin acest program puteti primi fonduri nerambursabile in procent de 50% din valoare eligibila a investitiei, dar nu mai mult de 10.000 de euro.
   Important de stiut este ca, daca vi se aproba cererea, trebuie sa dispuneti de toti banii, sa realizati investitia propusa si apoi vi se vor deconta 50%. Deci nu primiti niciun ban inainte de realizarea investitiei.
   Mai multe detalii aveti pe email. Succes!

   Răspunde
 • 4 august 2015 la 9:25
  Legătură permanentă

  pentru a face un club copii/centru educational,meditatii si dezvoltare personala si after school, ne putem incadra??

  Răspunde
  • 6 august 2015 la 23:07
   Legătură permanentă

   Bună ziua,

   Da, se poate, este un business care se poate încadra la CAEN din diviziunea 85.

   Răspunde
 • 29 iulie 2015 la 12:26
  Legătură permanentă

  Buna ziua! Am o nelamurire … Suntem un grup de fete vrem sa ne deschidem salon de categorie B in ce conditii putem beneficia de acesti bani ? Ce conditii trebuie sa respectam pentru intrarea in proiect ? Multumesc aticipat

  Răspunde
  • 29 iulie 2015 la 17:02
   Legătură permanentă

   Bună ziua,

   Mă gândesc că vă referiți la un salon de înfrumusețare – firma SRL-D trebuie să fie înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi.
   Fiecare din cei 5 asociați trebuie să nu fi avut niciodată firmă și să nu fi avut niciodată calitatea de acționar/asociat/administrator la vreo firmă.
   Ca și condiții obligatorii sunt:
   – trebuie sa angajati minim 2 persoane cu norma intreaga, pe perioadă nedeterminată
   – locurile de muncă si implicit afacearea trebuie mentinute minim 3 ani de la implementare
   – profitul anual trebuie reinvestit in procent de 50%
   – trebuie să aveți banii pentru demararea proiectului, urmând să vi se deconteze apoi 50% din cheltuieli. Deci daca vi se aprobă planul de afaceri, va trebui să faceți dovada că aveți atât banii dvs aferenți pentru cofinanțare (50%) cât și restul de 50% care vi se vor deconta după ce dovediți cheltuirea lor. În plus trebuie să acoperiți si TVA tot din bani proprii, pentru ca TVA nu este eligibil.
   – puteți solicita maxim 10.000 de euro, iar dvs veți contribui cu restul de 10.000 plus TVA.
   Mai multe detalii aveti pe email. Succes!

   Răspunde
 • 25 iulie 2015 la 17:54
  Legătură permanentă

  Bună ziua, am achiziționat recent un magazin și bar în mediul rural. Am înființată o întreprindere individuala, și aș dori să știu dacă pot accesa fonduri europene nerambursabile pentru dotarea magazinului, gen rafturi, vitrine frigorifice pentru răcoritoare, bere, înghețată, mezeluri,mașină de cafea etc. multum6

  Răspunde
  • 29 iulie 2015 la 1:23
   Legătură permanentă

   Bună seara,

   Da, se pot solicita fonduri nerambursabile pentru dotările dorite – fiind în mediul rural aș recomanda PNDR 2014-2020 – 6.4 Sprijin pentru investiții în crearea si dezvoltarea de activități non‐agricole, prin care puteți primi ajutor financiar nerambursabil de 70% din valoarea eligibilă a proiectului.

   Trebuie întocmit un plan de afaceri și o cerere de finanțare și apoi depuse online pe site-ul afir.ro.
   Mai multe detalii aveți pe e-mail. Succes!

   Răspunde
 • 19 iunie 2015 la 10:24
  Legătură permanentă

  Buna ziua ,vreau sa fac un srl pentru fier forjat ,diferite elemente ,garduri,panouri gard ,copertine,balustrazi etc,unde trebuie sa ma interesez si ce trebuie sa fac?

  Răspunde
  • 19 iunie 2015 la 11:13
   Legătură permanentă

   Bună ziua,

   Pentru a accesa cei 10.000 de euro nerambursabili, de la bugetul de stat prin programul SRL-D, va trebui mai întâi să înființați o firmă SRL-D, cu codurile CAEN aferente pentru activitatea dorită și apoi să realizați un plan de afaceri și o cerere de finanțare care trebuie depuse in prima faza online, atunci când se va da startul cererilor de proiecte – foarte probabil în luna iulie.
   La cei 10.000 de euro trebuie să contribuiți și dumneavoastră cu 10.000 de euro. Nu e obligatoriu să solicitați 10.000 de euro – asta este suma maximă care se poate solicita,dar, dacă de exemplu vă sunt suficienți 10.000 de euro total, atunci statul vă va deconta 50% adică 5000 de euro. Sau dacă aveți nevoie de peste 20.000 de euro in total pentru investitie, statul nu vă va deconta mai mult de 10.000 de euro, restul trebuind să îi acoperiți din buget propriu/credit.
   Pentru mai multe detalii trimiteți email. Succes!

   Răspunde
 • 18 iunie 2015 la 17:49
  Legătură permanentă

  Buna ziua ,vreau sa imi fac un srl pe tema fier forjat,ma pricep foarte bine la asta ,am aproape toate sculele necesare dar imi mai trebuie un teren si o hala ,cum ma pot inscrie si unde ?

  Răspunde
  • 19 iunie 2015 la 11:13
   Legătură permanentă

   Bună ziua,

   Pentru a accesa cei 10.000 de euro nerambursabili, de la bugetul de stat prin programul SRL-D, va trebui mai întâi să înființați o firmă SRL-D, cu codurile CAEN aferente pentru activitatea dorită și apoi să realizați un plan de afaceri și o cerere de finanțare care trebuie depuse in prima faza online, atunci când se va da startul cererilor de proiecte – foarte probabil în luna iulie.
   La cei 10.000 de euro trebuie să contribuiți și dumneavoastră cu 10.000 de euro. Nu e obligatoriu să solicitați 10.000 de euro – asta este suma maximă care se poate solicita,dar, dacă de exemplu vă sunt suficienți 10.000 de euro total, atunci statul vă va deconta 50% adică 5000 de euro. Sau dacă aveți nevoie de peste 20.000 de euro in total pentru investitie, statul nu vă va deconta mai mult de 10.000 de euro, restul trebuind să îi acoperiți din buget propriu/credit.
   Pentru mai multe detalii trimiteți email. Succes!

   Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.