PROGRAMUL NATIONAL APICOL 2014 – 2016


Cine sunt beneficiarii sprijinului financiar?

Programul National Apicol - sprijin pentru apicultoriBeneficiarii sprijinului financiar în cadrul PNA 2014-2016 sunt: apicultorii, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, organizati în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislației în vigoare.

IMPORTANT !!!
Apicultorii nu pot depune cerere de plată în nume propriu, direct la APIA, pentru acţiunile aprobate prin HG nr. 1050/2013.

– Apicultorii trebuie să depună anual, la sediul formei asociative unde sunt înscrişi, cerere, prin care solicită sprijinul financiar pentru acţiunile decontate prin Programul naţional apicol în perioada 2014-2016.

-Apicultorii trebuie să informeze, în termen de 5 zile lucrătoare, forma asociativă din care fac parte despre modificările asupra statutului lor juridic.

– Apicultorii pot face achizitii, direct sau prin intermediul formei asociative.

– Achizitiile făcute direct de apicultori vor fi supuse controlului de către forma asociativă pentru conformitate și realitatea acestor achiziții.

– Apicultorii după modificarea statutului juridic (devin PFA,II, etc) trebuie sa aibă TOATE DOCUMENTELE PE ACESTĂ FORMĂ DE ORGANIZARE, MAI PUȚIN PREGĂTIREA ÎN DOMENIU.

– Apicultorii au obligația completării carnetului de stupina până la data controlului , în caz contrar se pot aplica sancțiuni cu eliminarea de la plată a tuturor produselor solicitate.


Pentru ce se acordă sprijin financiar, în cadrul PNA 2014-2016 ?

Acţiunile pentru care se acordă sprijin financiar  sunt:

I. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori – Realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupilor prin decontarea atât a hard- ului, cât şi soft-ului, părţi ce compun acest sistem informatic.
II. Combaterea varoozei, prin decontarea contravalorii, fara TVA, a achiziţiei de medicamente şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa din apicultura convenţională şi din apicultura ecologică;
III. Raţionalizarea stupăritului pastoral, prin decontarea contravalorii, fara TVA, a achiziţiei de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral;
IV. Măsuri de asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii, prin decontarea contravalorii, fara TVA, a setului de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii;
V. Susţinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul naţional, prin decontarea contravalorii, fara TVA, a achiziţiei de mătci, roi pe faguri şi familii de albine;


Cine poate solicita sprijin financiar, în cadrul PNA 2014-2016 ?

Solicitanţii sprijinului financiar sunt:

Pentru acțiunile II – V sunt:

– asociaţiile de crescători de albine recunoscute, conform legislaţiei în vigoare ,

– uniunile apicole recunoscute, conform legislaţiei în vigoare;

– cooperativele agricole în domeniul apicol, recunoscute conform legislaţiei în vigoare;

– grupurile de producători în domeniul apicol, recunoscute conform legislaţiei în vigoare;

– federaţii apicole recunoscute, conform legislaţiei în vigoare.

Dosarul cererii de plată pentru sprijinul financiar acordat prin PNA 2014-2016 se depune la APIA-Centrul Judeţean, de către formele asociative în domeniul apicol, legal constituite.


Solicitarea sprijinului financiar

Înainte să depună cererea de sprijin la forma asociativă, apicultorii trebuie să urmeze următoarele etape:
a) apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului b) să înregistreze la Consiliul local, pe raza căruia îşi desfăşoară permanent activitatea, exploatatia, familiile de albine în Registrul agricol şi să solicite eliberarea unei adeverinţe din care să reiasă numărul de familii de albine deţinute de către acesta;
c) să înregistreze familiile de albine la Direcţia Sanitara – Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor pe raza căreia se află stupina, şi să solicite eliberarea unui document din care să reiasă că este înregistrat/autorizat sanitar veterinar;

d) apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz

e) crescătorii de familii de albine ecologice, trebuie să se inregistreze ca producători în agricultura ecologică la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi să solicite fişa de înregistrare cu viza Ministerului;

f) crescătorii de familii de albine ecologice trebuie să încheie contract cu un organism de inspecţie şi certificare aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale;

g) să întocmească calendarul tratamentelor care va fi urmărit de reprezentanţii formei asociative, şi verificat de inspectorii APIA la data controlului;

h) sa solicite de la forma asociativă carnetul de stupinpă, cel aprobat de Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, document care trebuie deţinut şi completat de fiecare apicultor.

i) apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările şi completările ulterioare;


Care sunt condiţiile  şi ce cheltuieli se decontează, pe fieacare acțiune în parte?

I. Condiții pentru acțiunea “Combaterea Varoozei”

Achiziţia de medicamente şi funduri de stupi pentru control/antivarooa se poate realiza atât de apicultorii care practică apicultura convenţională, cât si de cei care practică apicultura ecologică.

Apicultorii care practică apicultura convenţională sau ecologică trebuie să îndeplinescă următoarele condiţii de eligibilitate:

a) apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;

b) apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare;

c) apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberat(ă) până la termenul- limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;

d) familiile de albine să fie înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în registrul agricol, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar;

e) familiile de albine să fie înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică, în cazul apiculturii ecologice;

f) apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

g) medicamentele achiziţionate trebuie să fie înscrise în lista produselor omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar si pentru

h) medicamentele pentru combaterea varoozei folosite în apicultura ecologică trebuie să respecte si prevederile Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul;

i) tratamentele familiilor de albine cu medicamente trebuie să se desfăşoare pe baza unui calendar întocmit anual de apicultor, aprobat şi urmărit de reprezentanţii formei asociative;

j) fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici: i. întreaga suprafaţă aflată sub rame trebuie să fie acoperită cu o plasă metalică în cazul apiculturii convenţionale sau cu o plasă din oţel inoxidabil în cazul apiculturii ecologice; ii. sub plasa metalică trebuie să fie amplasat un sertar, care să permită examinarea paraziţilor căzuţi din familia de albine pe acesta.

Cheltuieli eligibile care se decontează apicultorilor pe acțiunea “Combaterea Varoozei” :

a) preţul fără TVA al medicamentelor pentru combaterea varoozei, achiziţionate pentru întregul efectiv de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar;

b) preţul fără TVA al medicamentelor pentru combaterea varoozei folosite pentru apicultura ecologică achiziţionate pentru întregul efectiv de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar, în cazul apiculturii ecologice; c) preţul fără TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa.


II. Condiții Pentru acțiunea “Susţinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul naţional. “

Pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor cu achiziţia de mătci, roi pe faguri şi familii de albine, apicultorii trebuie să indeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;

b) apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberat(ă) până la termenul- limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;

c) apicultorul trebuie să deţină minimum 50 de familii de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi în registrul agricol, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar;

d) apicultorul poate să achiziţioneze mătcile, roiurile pe faguri şi/sau familiile de albine prin Program până la data semnării oricărui contract de finanţare/decizie de finanţare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), semnat cu o autoritate contractantă, precum şi în perioada de monitorizare a contractului;

e) apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare;

f) familiile de albine să fie înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi în registrul agricol la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar;

g) apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

h) achiziţionarea mătcilor să se facă numai de la stupine de elită sau stupine de multiplicare autorizate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform criteriilor de autorizare prevăzute în legislaţia în vigoare;

i) achiziţionarea mătcilor, a rolurilor pe faguri şi sau a familiilor de albine trebuie să se facă începând din data de 1 martie a fiecărui an şi este condiţionată de achiziţia de medicamente pentru tratarea acestora;

j) în cazul apiculturii ecologice achiziţionarea mătcilor, rolurilor pe faguri şi/sau a familiilor de albine să se facă începând din data de 1 martie al fiecărui an din stupine înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică şi este condiţionată de achiziţia medicamentelor pentru combaterea varoozei certificate si omologate pentru apicultura ecologică de către un organism de certificare şi inspecţie în agricultura ecologică, acreditat în România.

IMPORTANT !!!
– Achiziţionarea mătcilor, a rolurilor pe faguri şi sau a familiilor de albine trebuie să se facă începând din data de 1 martie a fiecărui an.

– Achiziţionarea familiilor de albine şi/sau mătcilor şi/sau a roiurilor pe faguri este condiţionată de achiziţia de medicamente pentru tratarea acestora;

– Obligatoriu detinerea copiei certificatului de conformitate a vanzatorului de material biologic in sistem ecologic:

– Obligatoriu detinerea copiei miscarii efectivului de familii de albine ale vanzatorului de material biologic: – carnet stupina complectat pana la data depunerii cereri.

– Necomplectarea carnetului de stupina atrage dupa sine eliminarea de la plata a sumelor solicitate.

Cheltuieli eligibile care se decontează apicultorilor pe acțiunea “Susţinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul naţional. ” :

a) preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu 50% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 100 de mătci şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea familiilor de albine;

b) preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de roiuri pe faguri egal cu 20% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 50 de roiuri şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora;

c) preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de familii de albine egal cu 30% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 50 de familii şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora.


III. Condiții pentru acțiunea “Raţionalizarea stupăritului pastoral” 

Apicultorii care doresc să achiziţioneze stupi în vederea reformării stupilor uzaţi ca urmare a deplasării acestora în pastoral, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;

b) apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberat(ă) până la termenul- limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;

c) apicultorul trebuie să deţină minimum 50 de familii de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi în registrul agricol, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar;

d) apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

e) apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare, respectiv să aibă viza formei asociative din care face parte la rubrica “deplasări în pastoral”;

f) stupii trebuie să fie achiziţionaţi de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care produc şi/sau comercializează stupi;

g) stupii achiziţionaţi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării în pastoral nu trebuie să depăşească maximum 30% din totalul stupilor deţinuţi de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar.

Cheltuieli eligibile care se decontează apicultorilor pe acțiunea “Raţionalizarea stupăritului pastoral”:

– preţul fără TVA pentru achiziţia de stupi utilaţi conform tehnologiei apicole, dar nu mai mult de 30% din totalul stupilor deţinuţi de apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, excluzând materialul biologic.


IV. Condiții pentru acțiunea “Asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii” 

Apicultorii care fac analizele fizico-chimice ale mierii şi doresc decontarea contravalorii acestora, trebuie să îndeplinescă următoarele condiţii:

a) apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;

b) apicultorul să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberat(ă) până la termenul- limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;

c) familiile de albine să fie înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi în registrul agricol la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar;

d) apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

e) apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare;

f) analizele fizico-chimice ale mierii trebuie să fie făcute la un laborator autorizat sanitar-veterinar.

Cheltuieli eligibile care se decontează apicultorilor  pe acțiunea “Asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii” 

– preţul fără TVA pentru setul de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii şi care trebuie să cuprindă:

– determinarea hidrometilfurfurolului (HMF) din miere;

– determinarea glucozei şi fructozei din miere;

– determinarea conţinutului de apă;

– examen organoleptic;

– determinarea indicelui diastazic

ATENȚIE !!! Informațiile prezentate pe acest site reprezintă doar un rezumat al PNA 2014-2014, pentru condițiile și detaliile complete consultați ghidul solicitantului, prezentat de situl APDRP, secțiunea Măsuri de piață, ghid disponibil pentru descărcare în varianta pdf aici

Sursa: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

PNA 2014-2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.