PNDR: Finantarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor – Măsura 121 “Modernizarea exploatațiilor agricole”


Perioada de Depunere:  20 mai – 18 iulie 2014 
Bugetul sesiunii:              150.000.000 euro


Obiectivele programului

Măsura 121 are ca obiectiv general creșterea competitivității sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a

Obiectivele specifice se referă la:resurselor umane și a factorilor de producție și indeplinirea standardelor naționale și a standardelor comunitare.

Modernizare ferme

I. Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea producției, ajustarea profilului, nivelului si calității producției la cerintele pieței, inclusiv a celei ecologice, precum și producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
II. Adaptarea exploatațiilor la standardele comunitare;
III. Creșterea veniturilor exploatațiilor agricole sprijinite;
IV. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

    Obiectivele operationale se referă următoarele: promovarea investitiilor în exploatatiile agricole din sectorul vegetal și de creștere a animalelor pentru realizarea de construcții noi și / sau modernizarea construcțiilor agricole existente din cadrul acestora și a utilităților aferente, achizitionarea de mașini și utilaje noi, înfiintarea de plantații etc.

Cine poate solicita aceste fonduri ? (Solicitanți eligibili)

În cadrul măsurii 121 pot primi fonduri nerambursabile următoarele categorii:

– Persoane fizice;
– Persoane fizice autorizate (înființate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008);
– Intreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008);
– Intreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008);
– Societăți în nume colectiv – SNC (înființate în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare);
– Societăți în comandită simplă – SCS (înființate în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare);
– Societăți pe acțiuni – SA (înființate în baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
– Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
– Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
– Societate comercială cu capital privat (înființate în baza Legii nr. 15/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
– Societăți agricole (înființate în baza Legii nr. 36/ 1991);
– Societăți cooperative agricole (înființate în baza Legii nr. 1/2005);
– Cooperative agricole (înființate în baza Legii nr. 566/2004), doar cu condiția ca investițile realizate să deservească interesele propriilor membri.

   Solicitanții trebuie să mai indeplinească urmatoarele condiții:
– să fie persoane fizice sau juridice române cu capital privat;
– capitalul/actionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România, cât și mixt sau integral străin;
– să acționeze în nume propriu;
– să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.


Pentru ce activități se pot solicita fonduri ? (Activități eligibile)

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale și/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:
1. Construirea și/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de fermă, incluzând investitiile pentru respectarea standardelor comunitare și pe cele pentru protecția mediului și depozitarea îngrășămintelor;
2. Construirea și/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilități și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
3. Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare și ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calității la nivel de fermă etc.;
4. Construirea și/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalațiilor de irigat, asigurarea utilităților în vederea respectării condițiilor de mediu;
5. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, mașini, utilaje, instalații, echipamente și accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
6. Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activității de producție, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
7. Înlocuirea plantațiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârșitul ciclului biologic de producție (minim 40 ani) si care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al plantațiilor de viță-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin si infiintarea plantațiilor pentru struguri de masă;
8. Înființarea plantațiilor de pomi, arbuști fructiferi și căpșuni;
9. Înființarea pepinierelor de viță de vie, pomi fructiferi și arbusti, alți arbori;
10. Investiții pentru producerea si utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
11. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila;
12. Investiții în apicultură, cu excepția celor realizate prin Programul National Apicol;
13. Investiții pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanți, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor și autorizatiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele mentionate în legislatia națională, achizitionarea de patente și licențe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede și construcții si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcțiilor);
15. Investiții necesare adaptării exploatațiilor pentru agricultura ecologică;
16. Investițiile necesare realizării conformității cu standardele comunitare.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile (cheltuieli permise), mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activitătii descrise în proiect, următoarele:

  • Autocisterne,
  • Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mprfurilor alimentare),
  • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
  • Mijloace de transport animale,
  • Mijloace de transport albine.

!!! Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile 


Pentru ce NU SE ACORDĂ finanțare (Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile )
 

ATENŢIE! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiţie realizată din cheltuielile neeligibile.

Prin Măsura 121 NU SE pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele categorii:

1. Construcţia sau modernizarea locuinţei;
2. Achiziţionarea de bunuri second‐hand;
3.Achiziţia de drepturi de producţie agricolă, de animale, plante anuale și plantarea lor, conform art. 55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/ 2006;
4. Achiziţionarea de teren;
5.TVA, cu excepţia TVAului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/ 2005;
6. Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere și chirie;
7. Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;
8. Contribuţia în natură;
9. Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
10. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.;
11. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri și a studiilor de fezabilitate;
12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de
consiliere și consultanţă pentru agricultori”;
13. Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;
14. Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal și transport persoane;
15. Investiţii privind operaţiunile de simplă înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006;
16. Investiţii în sectorul de piscicultură şi acvacultură;
17. Investiţii în exploataţii de creştere a animalelor de blană;
18. Investiţii pentru producerea pomilor de Crăciun;
19. Investiţiile realizate în cadrul schemelor de sprijin în conformitate cu Art. 2 (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006.
Lista investiţiilor și costurilor neeligibile se completează cu prevederile din Hotărârea de Guvern privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.


 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

Prin  Măsura  121 se  acordă  fonduri  nerambursabile  în  proporţie  de  40%  –  70% din  valoarea eligibilă a proiectului, fondurile reprezentând cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge contribuţia privată.

Plafonul  minim  acceptat  pentru  un  proiect finanţat  prin  Măsura  121  este  de  5.000  de  Euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

Intensitatea sprijinului este diferenţiată după cum urmează:

I. Pentru proiectele care nu includ investiţii pentru producerea și utilizarea energiei  regenerabile și nu sunt forme asociative:
1. Pentru sectorul vegetal: 
1.a) proiecte  cu  construcții montaj,  valoarea maximă  eligibilă  este de  1.000.000  euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%  (reprezentând 400.000 Euro). 
1.b)proiecte privind achiziția de utilaje și echipamente, valoarea maximă eligibileste de 700.000 euro, ponderea sprijinului nerambursabil  va fi de 40%  (reprezentând 280.000 Euro). 
2. Pentru sectorul zootehnic: 
2.a) proiecte  cu  construcții montaj,  valoarea maximă  eligibilă  este de  2.000.000  euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%  (reprezentând 800.000 Euro).
2.b)proiecte privind achiziția de utilaje și echipamente este de 1.000.000 euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%  (reprezentând 400.000 Euro).
3. Pentru proiectele care includ  investiţii pentru introducerea standardului lapte crud, valoarea maximă  eligibilă  este  de  2.000.000  euro.  Ponderea  sprijinului  nerambursabil  va  fi  de  40%  (reprezentând 800.000 Euro).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:

125.000 euro pentru fermele de familie;
2.000.000 euro pentru îndeplinirea standardelor;
2.000.000 euro pentru construcții-montaj, din sectorul zootehnic;
1.000.000 euro pentru construcții-montaj, din sectorul vegetal;
1.000.000 euro pentru achiziții de utilaje (echipamente), din sectorul zootehnic;
700.000 euro pentru achiziții de utilaje, din sectorul vegetal.


Unde se depun proiectele și care este termenul limită?

Proiectele pot fi depuse în perioada 20 mai – 18 iulie 2014.

Documentația originală și o copie a Cererii de Finanțare, împreuna cu formatul electronic (CD/DVD) și cu documentele în original (pentru care a atașat copiile) se depun la Oficiul Judetean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (OJPDRP) al județului unde are loc implementarea proiectului.

ATENȚIE!!! Informațiile prezentate pe acest site reprezintă doar o scurtă descriere a Măsurii 121. Pentru detaliile complete descărcați ghidul solicitantului oferit de APDRP – aici

Sursa: APDRP – Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si de Pescuit

Modernizarea exploatatiilor agricole – Masura 121

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.