Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii – apelul pe 2014

inscrierile on-line incep la data de :  10.03.2014 (ora 10.00)

data limita de inscriere in program:  16.03.2014 (ora 20.00).

Obiectivele programului

Programul urmăreşte:

femeia manager

– îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat;

– stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;

– dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;

– creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.

Bugetul programului

Pentru anul 2014 este de 500.000 lei, din care se vor acorda alocaţii financiare nerambursabile (AFN). Pentru anul 2014, prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 12 beneficiari.

Ce suma se poate solicita si care este procentul alocatiei nerambursabile?

Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor.

Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi nu poate depăşi suma de 41.500 lei/beneficiar.

Deci se poate solicita maxim 41.500 lei (fara TVA) care sa reprezinte maxim 90% din valoarea totală a eligibilă a proiectului fara TVA. 

Exemplu: pentru a solicita valoare maxima de 41.500 lei inseamna ca avem un proiect total de 46.111 lei fara TVA respectiv 57.177 lei cu TVA. Firma va primi in acest caz acei 41.500 lei nerambursabili, si va trebui sa aiba partea sa de cofinantare,  un aport propriu de 10% din valoarea fara TVA adica 4611 lei, plus valoarea TVA-ului de 11.066 lei. 

Concret, pentru a primi AFN de 41.500 lei, beneficiarul va cheltui din buzunarul propriu suma de 4.611 lei (10% cofinantare) + 11.066 (TVA) = 15677 lei.

Rezulta de aici, ca beneficiarul va primi in realitate un procent de aproximativ 62% bani nerambursabili. 

ATENTIE! pe lângă TVA, mai sunt si alte cheltuieli ne-eligibile, pe care trebuie sa le suporte beneficiarul cum ar fi, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

Beneficiari eligibili (Cine poate solicita finantare ?)

Un mare avantaj al acestui program este ca pot beneficia si persoanele fizice autorizate (PFA)

Pot beneficia de AFN (alocatie financiara nerambursabila)  în cadrul Programului operatorii economici: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

a) sunt organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 6 din 09.02.2011 şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor[1], potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale);

c)  au cel  mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la  data înscrierii în Program;

d) cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină peste 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II)  care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie;

e) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la momentul înscrierii on line, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat şi bugetele locale;

g) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscală, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;

h) au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

i) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

j) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile “Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

k) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

l) au obţinut cel puţin 60 puncte în urma completării on-line a planului de afaceri, conform modelului şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 3  la prezenta procedură;

[1] Microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Cine NU poate solicita finantare ?

! ATENTIE : În cadrul  programului  NU se  acordă  AFN pentru orice tip de activitate: cateva dintre activitatile pentru care NU se acorda ajutor financiar sunt:

  • intermedieri financiare şi asigurări: codurile CAEN  641  Intermediere monetară; 642 Activităţi ale holdingurilor; 643 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare; 649 lte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii; 651; Activităţi de asigurări;  652 Activităţi de reasigurare; 653 ;Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);661 ;Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii;662  ;Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii;663 ;Activitati de administrare a fondurilor
  • tranzacţii imobiliare:;  681;Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 683 Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract

920 – activităţi de jocuri de noroc şi pariuri.

*** Lista completa a codurilor CAEN pentru care NU se acorda ajutor financiar este prezentata in ghidul solicitantului.

Nu pot beneficia de Alocaţii Financiare Nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro, echivalentul în lei. Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin însumarea Alocaţiei Financiare Nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finanţare numai până la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul în lei;
Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului în mediul declarat în planul de afaceri (rural sau urban), să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului şi să păstreze locurile de muncă create prin program conform numărului de locuri de muncă pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. În caz contrar ajutorul acordat se recuperează conform Ordinului Nr. 1532 din 13 August 2012 şi prevederilor prezentei proceduri de implementare.
Nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între personalul implicat în implementarea Programului şi ofertanţi, atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile sau în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi personalul implicat în implementarea Programului.

Pentru ce se acorda AFN ? (pentru ce se poate solicita ajutorul nerambursabil)

a) achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente şi automate muzicale;

b) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize[1], etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

c)achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

d)achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii,  sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);

e)mijloace de transport marfă, în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile în cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

f)realizarea unui site[2] pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita a 10000lei; se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, fără hosting;

g)promovarea on line a activităţilor, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, promovarea prin spoturi publicitare în media in limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile mai putin promovarea si consultanta;

h)consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program (maxim 5% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului, mai puţin consultanţa)[3]. La aplicarea procentului nu se vor lua în calcul cheltuielile de consultanţa. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată  a fi desfăşurată una din activităţile incluse in cod CAEN clasa 70.

i)Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv ( nu mai mult de 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate);

j)Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie[4] pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

[1] se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;

[2] Site-ul se realizează în limba română şi cel puţin într-o limbă de largă circulaţie internaţională.

[3] Consultanța  reprezintă  singura cheltuială eligibilă, care poate fi realizata înainte de semnarea  contractului de finanțare.

[4] Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Care sun pasii de inscriere in program?

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 7 zile de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. După confirmare, aplicaţia va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate conform Anexei nr 3 la prezenta procedură. În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 7 zile de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform Anexei nr. 3 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

Aplicatia va fi deschisa pentru inscriere incepand cu data de  10.03.2014 (ora 10.00) pana la data de  16.03.2014 (ora 20.00).

ATENTIE!  cele descrise mai sus reprezintă doar o scurta prezentare a programului, cei interesati de program, trebuie sa analizeze foarte bine ghidul solicitantului.

Ghidul solicitantului pentru acest program poate fi descarcat de aici

Bani de la stat pentru femeile manager 2014

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.