“Schema de ajutor de minimis pentru

investiţiile realizate de întreprinderile mici si mijlocii”

instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2013

(Apelul pe anul 2o14 nu s-a lansat inca)

Buget Total: 100 de milioane de euro

Suma maximă care poate fi solicitată: 200.000 de euro

Data începerii  programului: 1 iulie 2013

Termen limită de depunere a cererilor: 30.06.2014, în limita bugetului disponibil

Ajutorul de minimis se acordă pentru intreprinderile mici si mijlocii prin alocări de la bugetul dFonduri nerambursabile de pana la 200000 euroe stat, din bugetul Ministerului Finantelor Publice (MFP) – Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare, în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul intreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

Condiţii de acordare:

Firmele solicitante trebuie să îndeplinească următoarele condiţii

–   Sunt IMM-uri (intreprinderi mici şi mijlocii) conform legii

– Au activitate economică

– Nu au primit ajutoare de minimis în ultimii 3 ani (curent + 2 ani) sau nu au depăşit cumulat 200.000 euro şi 100.000 euro pt transport rutier

– Prezintă plan de investiţii cu evidentierea cheltuielilor eligibile

– Prezintă un studiu tehnico-economic privitor la eficienţa investiţiei  în următorii 3 ani după finalizarea investiţiei

– Îsi menţin locurile de muncă şi crează până la finalizarea investiţiei şi menţin minim 3 ani:

 • 5 angajaţi (cel puţin 2 să nu mai fi lucrat 3 luni înainte) pentru ajutor de până la 100.000 euro sau
 • 7 angajaţi (cel puţin 3 să nu mai fi lucrat 3 luni înainte) pentru ajutor de la 100.000 până la 200.000.

Notă: Loc de muncă creat = perioada nedeterminată + norma întreagă. Nu trebuie să existe raporturi de muncă între angajat şi angajator cu 12 luni înainte de angajarea pentru obţinerea fondurilor.

–  Firmele nu trebuie să aibă restanţe la bugetele locale şi de stat

–  Să nu fie în dizolvare, insolvenţă, faliment, lichidare

–  Să nu se afle în “dificultate”

– Nu au fost emise decizii de recuperare a altor fonduri  si au fost executate deciziile

Activităţi Neeligibile: (care nu pot solicita ajutor financiar nerambursabil)

–  Sector pescărec şi acvacultura

–  Producţie Agricolă primară

– întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în transformarea si comercializarea produselor agricole

– pentru activităti legate de exportul către tări terţe sau către state membre ale Uniunii Europene, respectiv nu se acordă ajutoare legate direct de cantitătile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi functionării unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

–  pentru folosirea mărfurilor autohtone în locul celor importate;

–  întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectorul cărbunelui;

– pentru achizitia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele tertilor;

– întreprinderilor aflate în dificultate.

Se verifică periodic respectarea prevederilor până se încheie cei 3 ani de la finalizarea investiţiei.

Plata se face până la 31 decembrie 2016

Calitatea de IMM se pierde la depăsirea în 2 ani consecutivi a plafoanelor corespondente.

Definiţia situaţiei de “dificultate” este echivalentă cu:

(1) pierderea la SRL a peste 50% din capitalul social, ¼ fiind pierdut în ultimele 12 luni,

(2) la firmele în care cel putin un asociat are răspundere nelimitată, se pierde peste 50% din Capitalul propriu, ¼ fiind pierdut in ultimele 12 luni şi

(3) orice firmă este în reorganizare juridică sau faliment.

Se consideră “dificultate” şi cazul în care analiza ultimului exercitiu financiar încheiat au loc :

1) creşterea pierderilor,

2) scăderea cifrei de afaceri,

3) creşterea stocurilor,

4) îndatorare crescută,

5) scăderea sau dispariţia activului net,

În acest caz va fi necesară o analiză a ultimilor 3 ani anteriori anului înregistrării cererii de finanţare.

Cheltuieli eligibile: (ce se poate face cu banii primiţi)

Realizarea de construcţii noi : în limită de 370 euro/mp – cheltuieli cuprinse în cap.4 Cheltuieli pentru investitia de bază, subcap 4.1 Constructii şi instalatii, din anexa nr.4 Metodologie pentru elaborarea  devizului general pentru obiective de investitii şi lucrări de interventii HG28/2008. cu firme autorizate în domeniu. Ce e peste se consideră neeligibilă (adică trebuie suportată de beneficiar). Aria totală este suma ariilor nivelelor. Asupra terenului pe care se va construi, firma trebuie să aibă drept principal real (contract de cesiune sau concesiune) pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la finalizarea investitiei. Terenul trebuie să fie liber de sarcini (extras CF)

– Achiziţia de construcţii industriale, pentru învatamant, stiintă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, culturală fizică si agrement, destinate desfasurării activităţii pentru care s-a solicitat finantare;

– Achizitia de construcţii nu e obligatoriu sa fie nouă, iar la depunerea cererii trebuie ataşat un raport de evaluare intocmit pentru constructia ce se va cumpăra (expert evaluator autorizat de ANEAR). Cheltuielile eligibile in acest caz nu pot depăsi valoarea înscrisă in grilele notariale valabile la data încheierii contractului de vânzare. (surplusul e chelz. neeligibila).

Nu sunt eligibile modernizări, extinderi la clădiri existente

– Activele corporale trebuie sa fie amortizabile excluzandu-se amortizarea accelerate

– Echipamente tehnologice – masini, utilaje şi instalatii de lucru;

– Aparate şi instalatii de măsurare, control şi reglare;

– Mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activitatii intreprinderii;

– Echipamente IT.

TVA nu este suportat de fond

– Activele se păstreaza cel putin 3 ani de la finalizarea investitiei

Nu se achizitioneaza în leasing

– Nu este permisă închirierea activelor (cu exceptia CAEN – Activitati de inchiriere si leasing)

Activul corporal va avea de la 1 iulie 2013 valoarea de intrare de minim 2500 lei

HG 274 conţine indicaţii de completare a studiului tehnico-economic

Dacă solutionarea cererii este încheiată cu APROBARE atunci se emite Acordul de finanţare. Se transmite Acordul către firmă. Apoi, firma trebuie să facă investiţia parţială sau totală în functie de accord, şi abia apoi, pe baza facturilor, chitanţelor, etc se va solicita plata.

Înainte de a primi banii, se verifică respectarea la faţa locului a conditiilor, si dacă sunt respectate toate condiţiile se face plata. Dupa aceasta e obligatoriu să se menţină pe minim 3 ani investiţia realizată.

Demararea investitiei trebuie sa aibă loc la maxim 4 luni de la primirea Acordului de finantare, adică in acest termen firma să transmita către MFP dovada demarării: informarea privind demararea însotită de documente justificative sau cererea de plată însoţită de documente justificative (contract de vânzare, facturi, documente de plată, etc.)

 

EFECTUAREA PLĂŢILOR

În anul 2013 nu se plăteşte ajutor. Doar în anul 2014. Prin cererile de plată a ajutorului de minimis aferente cheltuielilor eligibile efectuate în anul 2013 se solicită plata ajutorului de minimis în anul 2014.

Cererea de plată a ajutorului de minimis se depune după achitarea partială, respectiv totală a activelor achizitionate conform Acordului pentru finantare aprobat pe baza Planului de investitii, parte a Cererii de acord pentru finantare, si includerea acestora în categoria activelor proprii ale întreprinderii.

 Cel mult 3 cereri de plată /an.

Termenul limită pentru depunerea cererii de plată a ajutorului de minimis si a documentelor justificative este data de 1 noiembrie a fiecărui an calendaristic.

După verificarile realizate de MFP (documente, contabilitate, verificari la fata locului), în maxim 30 de zile lucrătoare se face plata în cont de trezorerie.

Din specificaţiile ghidului finanţării (pag 26), finalizarea investiţiei are loc la data înregistrării ultimei cereri de plată în concordanţă cu graficul de implementare a planului de investiţii.

Pentru obţinerea acordului de finanşare trebuie depuse următoarele documente:

 • cerere de acord pentru finanţare;
 • opis cu documentele anexate cererii de acord pentru finantare;
 • certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comertului;
 • declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea intreprinderii în categoria intreprinderilor mici şi mijlocii;
 • certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, fără datorii, în original sau in copie legalizată, inclusiv pentru punctele de lucru;
 • certificat de atestare fiscală privind indeplinirea obligatiilor de plată către bugetul local, fără datorii, in original sau in copie legalizata, inclusiv pentru punctele de lucru;
 • situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, depuse şi aprobate, în copie cu menţiunea „Conform cu originalul”;
 • plan de investiţii, cu evidentierea cheltuielilor eligibile;
 • oferte de preţ pentru toate echipamentele din planul de investiţii;
 • studiu tehnico-economic din care să rezulte viabilitatea proiectului de investitii si eficienta economica a intreprinderii solicitante in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei;
 • în cazul realizării unei constructii, dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanta asupra terenului pe care urmeaza a se realiza investitia;
 • raportul de evaluare întocmit de un expert evaluator autorizat în cazul achizitiei de constructii industriale, pentru invatamant, stiinta, cultura, arta, ocrotirea sănătăţii, asistenţa socială, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;
 • împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o alta persoană decât reprezentantul legal al intreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finantare şi documentatia aferentă;
 • actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal intreprinderea, în copie.

Cererile de acord pentru finantare, insotite de documentele justificative, conform prevederilor H.G. nr.274/2013 se depun la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucuresti, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis”.

Urmare consultării mediului de afaceri si a semnalelor sosite din partea acestora cu privire la termenele de emitere si de valabilitate a unor documente anexate Cererii de acord pentru finantare, Ministerul Finantelor Publice anunta modificarea datei de deschidere a primei sesiuni de depunere a Cererilor de Acord pentru finantare in baza H.G. nr. 274/2013 privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru sprijinirea investitiilor realizate de intreprinderile mici si mijlocii.

Prima sesiune de depunere se va derula in perioada 16.08.2013 – 31.10.2013, in limita bugetului anual alocat schemei. Inainte de depunerea dosarelor, solicitantii se vor inscrie on-line, in aplicatia pusa la dispozitie de MEF.

Orice informatii referitoare la schema de ajutor de minimis instituita prin H.G. nr. 274/2013 se pot obtine in urma transmiterii unei solicitari scrise pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro.                                  Sursa: Ministerul Finantelor Publice

Ghidul Solicitantului poate fi descărcat aici

Website-ul oficial al programului este:

http://www.mfinante.ro/ghid274.html?pagina=domenii

Pentru consultanţă la întocmirea cererii de finanţare, trimiteţi un e-mail la adresa: adi.adochitei@gmail.com

 

200.000 de euro 100% nerambursabili – 2013

2 gânduri despre „200.000 de euro 100% nerambursabili – 2013

 • 29 septembrie 2014 la 12:55
  Legătură permanentă

  Buna ziua,
  Ma numesc Ion Daniel si as dori sa-mi spuneti cum pot intra in posesia unor fonduri nerambusabile in vederea cultivarii unui teren cu mure. Tel. 0724030841
  Multumesc

  Răspunde
  • 2 octombrie 2014 la 15:38
   Legătură permanentă

   Buna ziua,

   Afacerea la care v-ati gandit se poate incadra la finantare prin fondurile programelor din PNDR 2014-2020, care inca nu s-au lansat, masuri de genul ” M112 Instalarea tinerilor fermieri”. Dar depinde de mai multi factori, cum ar fi: daca aveti sau nu terenul, in ce zona se afla terenul – mediul urban sau mediul rural, pentru ca PNDR finanteaza doar activitati desfasurate in mediul rural. Alt aspect este cel financiar, si anume de ce sume de bani dispuneti, pentru ca va trebui sa aveti si un aport propriu, chiar daca fondurile sunt nerambursabile, trebuie sa contribuiti cu un anumit procent fie ca e din surse proprii sau credite bancare.

   Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.